Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume - GUTTIFERAE

ຊ່ືພື້ນຖານ : Hypericum cochinchinense Lour.

ຊ່ືພ້ອງ : Cratoxylum polyanthum Korth.
Cratoxylum hypoleucum Elmer.

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ຕິ້ວເຫຼືອງ Tiu Luang

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ລຳຕົ້ນ ມີໜາມຢູ່ໂຄນ, ທາດສານລະບາຍອອກເປັນນ້ຳໄສ, ສີແດງແກມສີນ້ຳຕານ. ກິ່ງງ່າ ແລະ ໃບກ້ຽງ ບໍ່ມີຂົນ. ໃບດ່ຽວ ຈັບພາບ, ດ້ານລຸ່ມຂຽວແກມສີນ້ຳເງິນ; ກ່າງຂັ້ນສອງ ສະຫຼຽງ ມຸມເຫວີ, ບໍ່ໂຄ້ງຈອດກັນ. ດອກອອກສີບົວ. ໝາກເປັນໝາກແຫ້ງ ໄຂໄດ້ແບບແຄບຊູນ.
ປະເພດພືດ : ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໃບລົ່ນຕາມລະດູການ, ສູງເຖິງ 12 ແມດ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່, ເປືອກອອກສີຂີ່ເຖົ່າຈືດ, ມີຮອຍແຕກ ແລະ ມີເກັດເປັນແຜ່ນ ບາງໆ, ລຳອ່ອນສ່ວນຫຼາຍມີໜາມ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າກົມມົນ, ກ້ຽງບໍ່ມີຂົນ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ ເປັນນ້ຳ, ສີແດງອົມສີນ້ຳຕານ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວ, ຈັບພາບ, ໃບກ້ຽງ ບໍ່ມີຂົນ, ດ້ານລຸ່ມມີສີຂຽວແກມນ້ຳເງິນ, ໃບເປັນ ຮູບສ້ວຍ, ປາຍໃບສ້ວຍແຫຼມເລັກນ້ອຍ ຫາແຫຼມເປັນຕິ່ງ, ໂຄນໃບມົນ ຫາສ້ວຍ ແຫຼມ, ຂອບໃບລຽບ. ກ່າງຂັ້ນໜຶ່ງເປັນເສັ້ນດ່ຽວ, ກ່າງໃບຂັ້ນສອງສະຫຽງ ມຸມເຫວີ, ກ່າງຂັ້ນສາມຈັດເປັນຕາໜ່າງ.
ບໍ່ມີຫູໃບ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກມີ 3 ຫາ 5 ດອກ ຈັດລຽງຕາມຊໍ່ດອກ ທີ່ອອກທາງຂ້າງ ຢູ່ກິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃບ, ດອກມີສອງເພດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍຍາວເຖິງ 3 ມມ.
ໝາກ : ໝາກແຫ້ງໄຂໄດ້ແບບແຄບຊູນ, ຍາວເຖິງ 1.2 ຊມ, ມີກາບດອກ ເຫຼືອຢູ່ຫຸ້ມໝາກໄວ້, ແຕກອອກ ຕາມ 3 ບິ້ງ.
ແກ່ນ : ມີແກ່ນຫຼາຍ, ມີປີກຢູ່ປາຍ 1 ເບື້ອງໜ່ຶງ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບຫຼາຍໃນປ່າໂຄກຕຶບ ແລະ ເລະຕາມແຄມປ່າ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ເກີດຢູ່ ປະເທດ ມ່ຽນມ້າ,ກຳພູຊາ, ຈີນ (ໄຮນັງ, ຮອງກົງ), ອິນໂດເນເຊັຍ (ຊູມາຕຼາ, ບອກນ່ຽວ), ມາເລເຊັຍ (ແຫຼມມາເລເຊັຍ), ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ເປືອກສາມາດໃຊ້ເຮັດສີຍ້ອມ ເປັນສີນ້ຳຕານ, ຍອດອ່ອນກິນໄດ້, ໄມ້ເປັນໄມ້ເນື້ອແຂງ ແລະ ທົນທານ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 132, BT 200 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Gardner S., Sidisunthorn P. & Anusarnsunthorn V. 2000. A field guide to Forest Trees of Northern Thailand. Kobfai Publishing Project. Bangkok. Thailand.

Top of the page