Lithocarpus harmandii (Hickel & A.Camus) A.Camus - FAGACEAE

ຊ່ືພື້ນຖານ : Pasinia harmandii Hickel & A.Camus

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ກໍ່​ຂີ້​ກວາງ Ko khee kouang

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ເປືອກມີຮອຍແຕກເລັກນ້ອຍ, ເສັ້ນເປືອກໄຍຢັ່ງເຂົ້າໃນຊັ້ນໄມ້. ດອກມີເພດແຍກພາຍໃນຕົ້ນດຽວ, ດອກຜູ້ຈັດເປັນ ຊໍ່ຢ່ອນຄ້າຍຮວງ, ດອກແມ່ບໍ່ມີກ້ານ ຈັດລຽງກັນເປັນຮວງ ດົກໜາ, ອອກທາງຂ້າງ. ໝາກເປັນ ໝາກແຫ້ງເປືອກແຂງ ເມັດດຽວ, ຝັງລົງໃນຜົ້ງໝາກຊຶ່ງກວມເອົາ 1/2 ຂອງໝາກ ເວລາແກ່, ໜັງລຽບ.
ປະເພດພືດ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໃບຂຽວຕະຫລອດປີ ສູງເຖິງ 20 ມ., ມີເສັ້ນລັດສະໝີ 50 ຊມ.ງ່າ ຕັ້ງຊັນຂື້ນ ທຽບໃສ່ລຳຕົ້ນ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່. ເປືອກລຽບ, ມີຮອຍແຕກເຫີບລະອຽດ, ສີ ຂາວ ຫລື ສີໝົ່ນແກມສີອອກຂາວ, ເປືອກນອກບາງ, ເປືອກໃນສີແດງ ເປັນເສັ້ນໃຍ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າເປັນຮູບທໍ່ກົມ, ມີ ຊ່ອງອາກາດ ໜາແໜ້ນ, ກ້ຽງ ບໍ່ມີຂົນ ເມືອ່ແກ່ແລ້ວ, ແຕ່ຕອນຍັງອອ່ນ ປົກຄຸມດ້ວຍຂົນສີອອກເຫລືອງ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່​ມີ​ທາດ​ແຫຼວ​ລະບາຍ​ອອກ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວ, ອອກສະຫລັບ ແລະ ກ້ຽວວຽນ, ຂະໜາດ 10-17 X 5.5 -9 ຊມ., ແຜ່ນໃບແຂງຄືແຜ່ນໜັງ, ຮູບຂອບຂະໜານ ຫລື ຮູບໄຂ່ແກມຮູບສ້ວຍ ຫາຮູບໄຂ່ປີ້ນ, ປາຍໃບ ສ້ວຍມຸມເຫວີ, ກົກໃບຮຽວແຫລມ, ຂອບໃບລຽບ. ແຜ່ນໃບ ກ້ຽງ ບໍ່ມີຂົນຢູ່ທັງສອງດ້ານ. ກ່າງກາງ ຮາບພຽງຢູ່ດ້ານເທິງ, ກ່າງຂັ້ນໜຶ່ງ ເປັນ ກ່າງເສັ້ນດຽວ, ກ່າງຂັ້ນສອງ ສະຫຼຽງໃຫ້ກ່າງກາງ, ຂະໜານກັນຫ່າງໆ, ກ່າງ ຂັ້ນສາມ ສະຫຼຽງ. ກ້ານໃບຍາວ, ເມື່ອຍັງອອ່ນ ມີຂົນສັ້ນໆປົກຄຸມ, ເມື່ອ ແກ່ ແລ້ວ ມີສີອອກດຳ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກມີເພດແຍກພາຍໃນຕົ້ນດຽວ, ດອກຜູ້ ຈັດເປັນຊໍ່ຢ່ອນຄ້າຍຊໍ່ດອກ ບໍ່ມີກ້ານ, ດອກແມ່ບໍ່ມີກ້ານ, ຈັດກັນເປັນຊໍ່ດອກ ບໍ່ມີກ້ານ ອອກທາງຂ້າງ.
ໝາກ : ໝາກແຫ້ງເປືອກແຂງ ເມັດດຽວ, ເຊືອ່ມໂຮມກັນ 3 - 5 ໝາກ ຊຶ່ງຜົ້ງໝາກກວມເອົາ 3/4, ຜົ້ງໝາກຫຸ້ມເອົາເກືອບທັງໝົດ ໝາກ ເວລາຍັງອ່ອນ ແຕ່ເວລາແກ່ແລ້ວ ມັນກວມເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ຂະໜາດ 3.2 - 3.4 X 3.0 - 3.2 ຊມ. , ຮູບຄ້າຍຮູບໄຂ່ ຫລື ຮູບຄ້າຍຮູບໄຂ່ປີ້ນ, ບາງຄັ້ງ ກໍ່ເປັນຮູບສາມລ່ຽມ, ໝາກກ້ຽງ ບໍ່ມີຂົນ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີ 1 ເມັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບໃນປ່າດົງດິບແລ້ງ, ປ່າປະສົມຜັດປ່ຽນໃບ ແລະ ໃນປ່າຊຸດໂຊມ ຕາມແຄມທາງ ບ່ອນທີ່ມີລະດັບຄວາມສູງແຕ່ 500 -1,300 ມ. ລະດູອອກດອກ:ເດືອນມັງກອນ ຫາ ພຶດສະພາ; ອອກໝາກ ເດືອນ ເມຖຸນາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ພົບເຫັນຢູ່ ປະເທດ ກຳພູຊາ( ແມ່ແບບ), ມາເລເຊັຍ, ໄທ (ພາກເໜືອ, ພາກຕາວັນອອກສ່ຽງເໜືອ, ພາກຕາວັນອອກ ແລະ ພາກຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້), ຫວຽດນາມ ແລະລາວ (ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຄຳມ່ວນ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ມີການນຳໃຊ້ໄມ້ຖ່ອນ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 17, BT 308 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Flore Générale de l’Indochine . 1929. Vol. 5, Fasc. 8-10.
Chamlong Phengklai et al. 1984. Fagaceae of Thailand. BRT, The Thai Response to Biodiversity.
Chamlong Phengklai, Thai Forest Bulletin, no 34. 2006. The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok, Thailand.

Top of the page