Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz - CAESALPINIACEAE

ຊ່ືພື້ນຖານ : Caesalpinia dasyrrhachis Miq.

ຊ່ືພ້ອງ : Baryxylum dasyrrhachis (Miq.) Pierre

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ສະຄ່າມ Sakhame

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໃບລົ່ນ, ຫູໃບໃຫ່ຍ ມີຮູບຄ້າຍຄືເຂົາກວາງ ແລະ ມີດອກໃຫ່ຍ ມີສີເຫຼືອງ. ໝາກເປັນຝັກສ້ວຍທັງສອງສົ້ນ, ມີປີກແຄບໆ ຍາວ, ບໍ່ແຕກເອງ.
ປະເພດພືດ : ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໃບລົ່ນຕາມລະດູການ ໄລຍະສັ້ນໆ, ສູງເຖິງ 30 ແມັດ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່ ຫຼື ເນີ້ງ, ເປືອກມີສີນ້ຳຕານ ອອກຂຽວ, ລຽບ ແລະ ມັກມີຊ່ອງອາກາດ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າເປັນລ່ຽມ, ມີຂົນເວລາຍັງອ່ອນ, ຕໍ່ມາກ້ຽງບໍ່ມີຂົນ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກ.
ໃບ : ໃບປະກອບ ແບບຂົນນົກ ສອງຂັ້ນ, ຈັບສະຫລັບ ແລະ ກ້ຽວວຽນ, ບິ້ງໃບ ເປັນຮູບຂອບຂະໜານ, ປາຍໃບວ້ຳປາຍເລັກນ້ອຍ, ກົກໃບບ້ຽວ, ຂອບໃບລຽບ. ຫູໃບ ຢູ່ທົນ, ວ້ຳເລິກ ເຮັດໃຫ້ມີຮູບຄ້າຍເຂົາກວາງ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກມີຈຳນວນຫຼາຍ ຈັດລຽງຕາມຊໍ່ດອກ ອອກຢູ່ທາງຂ້າງ, ດອດກມີສອງເພດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍຍາວກວ່າ 0.5 ຊ.ມ.
ໝາກ : ໝາກເປັນຝັກ, ຍາວເຖິງ 3.5 ຊມ, ສ້ວຍທັງສອງສົ້ນ, ມີປີກຍາວ ແຄບ ສອງປີກ. ໝາກໄຂບໍ່ໄດ້ ເວລາແກ່ແລ້ວ.
ແກ່ນ : ມີ ແກ່ນ 4 ຫາ 8 ເມັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ບໍ່ພົບຫຼາຍໃນປ່າປ່ຽນໃບຕາມລະດູການ ແຕ່ ມັກພົບ ເລື້ອຍ ໃນສະພາບຕົ້ນປູກຕາມຂ້າງທາງ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ເກີດຢູ່ປະເທດ ກຳພູຊາ, ອີນໂດເນເຊັຍ (ຊູມາດຕຼາ), ມາເລເຊັຍ (ແຫຼມມາເລ), ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ວຽງຈັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ໄມ້ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍ້ອນຮູບຮ່າງຂອງຕົ້ນ ແລະ ດອກ ຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມປູກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 96, BT 483, BT 641, BT 722, BT 1043, LAO 637 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Gardner S., Sidisunthorn P. & Anusarnsunthorn V. 2000. A field guide to Forest Trees of Northern Thailand. Kobfai Publishing Project. Bangkok. Thailand.

Top of the page