Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. - STERCULIACEAE

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ຫຳອາວ Ham ao

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໃບດ່ຽວ ມີໂຄນໃບ ເປັນຮູບງ່ຽງລູກສອນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີຫູໃບ.
ປະເພດພືດ : ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໃບລົ່ນຕາມລະດູການ ຫຼື ໃບຂຽວຕະຫລອດປີ, ສູງເຖິງ 15 ແມັດ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່, ເປືອກມີສີນ້ຳຕານ ແລະ ເປັນເກັດເລັກນ້ອຍ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າກົມມົນ ແລະ ມີຂົນ
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກ.
ໃບ : ໃບ ຈັບສະຫລັບ ແລະ ກ້ຽວວຽນ, ເປັນນຮູບຮີ ດ້ານລຸ່ມມີຂົນຮູບດາວອ່ອນໆ, ປາຍມີຕິ່ງແຫຼມຍາວ, ກົກໃບບ້ຽວ, ຂ້າງໜື່ງເປັນຮູບແຫຼມຄືລູກສອນ, ຂອບໃບ ເປັນແຂ້ວເລ່ືອຍເລິກ ແຕ່ເຄິ່ງເທິງ ໄປ. ເສັ້ນກ່າງອອກແຕ່ໂຄນໃບ 3-5 ເສັ້ນ, ກ່າງ ຂັ້ນສອງສະຫຼຽງໃຫ້ ກ່າງກາງ, ກ່າງຂັ້ນສາມສະຫຼຽງ. ຫູໃບ ໃຫ່ຍ, ເສຣີ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກອອກດ່ຽວ, ອອກຢູ່ທາງຂ້າງ, ດອກມີສອງເພດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍຍາວກວ່າ 0.5 ຊ.ມ.
ໝາກ : ໝາກເປັນໝາກແຫ້ງໄຂໄດ້ ແບບແຄບຊູນ, ມີຂະໜາດ ຍາວເຖິງ 8 ຊມ, ເນື້ອແຂງ, ເວລາແກ່ ໝາກແຕກ ອອກເປັນ 5 ປ່ຽງ.
ແກ່ນ : ແກ່ນ ມີຫຼາຍ, ຮູບໄຂ່, ມີປີກບາງໆ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບແບບກະແຈກ ກະຈາຍຕາມປ່າດົງດິບເກີດໃໝ່ ແລະ ປ່າດົງດິບເດີມ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ເກີດຢູ່ປະເທດ ມ່ຽນມ້າ, ກຳພູຊາ, ສີລັງກາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ເປັນໄມ້ທີ່ມີຄວາມທົນທານ ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ, ເປືອກ ປະສົມກັບໃບພູໃຊ້ຄ້ຽວ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 261 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Gardner S., Sidisunthorn P. & Anusarnsunthorn V. 2000. A field guide to Forest Trees of Northern Thailand. Kobfai Publishing Project. Bangkok. Thailand.

Top of the page