மெக்கராங்கா பெல்டேட்டா (Roxb.) Mueller - ஈபோர்பியேசி