ആക്‌റ്റിനോഡാഫ്‌നെ ടാഡൂലിങ്കാമി Gamble - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 10 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുളള, തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി; വെട്ട്‌പാടിന്‌ ഇളം ഓറഞ്ച്‌ നിറമാണ്‌.
Branches and Branchlets : കനത്തില്‍ തവിട്ട്‌ രോമിലമായ, ഉരുണ്ട ഇളംഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഉപതരംഗിതമാണ്‌; കനത്തില്‍ തവിട്ട്‌ രോമിലമായതും, ഛേദത്തില്‍ ഒരുഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള ഇലഞെട്ടിന്‌ 2.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 12 സെ.മീ മുതല്‍ 26 സെ.മീ വരെ നീളവും 5 സെ.മീ മുതല്‍ 8.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ദീര്‍ഘവൃത്താകാര-നീളമുളള ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം ആണ്‌; പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, മുകളില്‍ തിളങ്ങുന്നതാണ്‌, കീഴെ കനത്തില്‍ രോമാവൃതമാണ്‌, മുകളില്‍ അരോമിലം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഒരല്‍പ്പം ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; 8 മുതല്‍ 12 വരെ ജോഡി ദൃഢമായ ദ്വീതീയ ഞരമ്പുകള്‍; പ്രബലമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍, അടുത്ത തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലാണ്‌.
Inflorescence / Flower : 0.5 സെ.മീ വരെ നീളമുളള തണ്ടുളള പാര്‍ശ്വ കൂട്ടങ്ങളായുണ്ടാകുന്ന പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുമാത്രമുളള കായ, കപ്പിന്റെ ആകൃതിയുളള പരിദളകുഴലിനകത്തുളള ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

200 മീറ്ററിനും 900 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും അവിടവിടെയായി വളരുന്നു.

Literatures :

Kew Bull. 1925. 130. 1925; Gamble, Fl. Madras 2: 1231. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 395. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 58. 1984.

Top of the Page