ஆக்டினோடஃபுனே தாதுலிங்கமை Gamble - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, லெண்டிசெல் (பட்டைத்துளைகள்) உடையது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, சப்வர்டிசில்லேட்; இலைக்காம்பு 2.5 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 12-26 X 5-8.5 செ.மீ., நீள்வட்டம் - நீண்ட நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது சிறிது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12 ஜோடிகள், தெளிவானது, மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவானது, நெருக்கமான மற்றும் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இனையான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, கூட்டமாக பக்கவாட்டிலுமைந்தது; மஞ்சரி காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, கோப்பை போன்ற நிரந்தரமான ப்பீரியான்ந்த் குழாயினுள் அமைந்தது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 200-900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - ஆங்காங்கே தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Kew Bull. 1925. 130. 1925; Gamble, Fl. Madras 2: 1231. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 395. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 58. 1984.

Top of the Page