அக்லையா பெர்விர்டிஸ் Hiern - மீலியேசி

இணையான பெயர் : அக்லையா மாயீ Bourd.; அக்லையா கேனாரன்சிஸ் Gamble

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: செரு சொக்லா, காராஅகில்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, உரியக்கூடியவை அல்லது ஒழுங்கற்ற பெரிய செதில்களாக உதிருபவை, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, அடர்த்தியாக விளிம்புகளில் மெல்லிய பிளவுகளுடைய சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமான வட்ட வடிவ (பெல்டேட்) செதில்களுடையது மற்றும் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
சாறு : மரத்தின் பட்டை வெட்டப்படும் போது வெள்ளை நிற பால் குறைந்தளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், 54 செ.மீ. நீளமானது, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, பல்வினேட்; மத்தியகாம்பு மற்றும் சிற்றிலைக்காம்பு (ca. 1 செ.மீ. நீளமானது) விளிம்புகளில் மெல்லிய பிளவுகளுடைய சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமான வட்ட வடிவ (பெல்டேட்) செதில்களுடையது; சிற்றிலைகள் 11-13, கிட்டத்தட்ட எதிரடுக்கமானவை , 7.5-23 X 2-6 செ.மீ. நீளமானது, நீள்சதுர-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முதல் வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, மையநரம்பின் கீழ்பரப்பில் விளிம்புகளில் மெல்லிய பிளவுகளுடைய சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமான வட்ட வடிவ (பெல்டேட்) செதில்களுடையது ; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-18 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள், குறைந்தளவு முதல் அடர்த்தியாக சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமான வட்ட வடிவ (பெல்டேட்) செதில்களுடையது; மலர்கள் பாலிகேமோ-டையிசியஸ், மிகச்சிறிய காம்புடையது, மஞ்சள் நிறமானவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, முதல் 3 செ.மீ. நீளமானது, அடர்த்தியாக சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது வட்ட வடிவ (பெல்டேட்) செதில்களுடையது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 450 மற்றும் 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் சைனா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. India 1: 556. 1875; Pannell, A taxonomic monograph of the Genus அக்லையா Lour. (மீலியேசி), 198. 1992; Gamble, Fl. Madras 1: 180.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 88. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 229. 1996.

Top of the Page