അഗ്രോസ്റ്റിസ്റ്റാക്കിസ്‌ ഇന്‍ഡിക്ക Dalz. - യൂഫോര്‍ബിയേസി

Vernacular names : Tamil: മഞ്ചരൈ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 5 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള ചെറുമരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍ സര്‍പ്പിളമായി അടുക്കിയതാണ്‌; പത്രഫലകത്തിന്‌ 12 സെ.മീ മുതല്‍ 46 സെ.മീ വരെ നീളവും 3.2 സെ.മീ മുതല്‍ 10 സെ.മീ വരെ വീതിയും നീളമുളള ദീര്‍ഘവൃത്തം തൊട്ട്‌ അപകുന്താകാരം വരെയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം നിശിതവും പത്രധാരം നിശിതവും താഴോട്ടിറങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതും ആണ്‌, അരികുകള്‍ കനത്തില്‍ ദന്തിതമാണ്‌, അരോമിലം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നതാണ്‌; 10 മുതല്‍ 12 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ചരിഞ്ഞ പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും; ആണ്‍പൂക്കള്‍, ചെറിയ, കക്ഷ്യസ്‌പൈക്കുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു; പെണ്‍പൂക്കള്‍ ഒറ്റയായി കക്ഷ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : 3 വിത്തുകളുളള കായ, 3 അറകളുളള കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌.

Ecology :

800 മീറ്റര്‍ വരെ താഴ്‌ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ സാധാരണയായി കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്തോമലേഷ്യ മേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും.

Literatures :

Hooker, J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 41. 1850; Gamble, Fl. Madras 2: 1317. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 408. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 115. 1996.

Top of the Page