ஆக்ரோஸ்டாக்கிஸ் இண்டிகா Dalz. - ஈபோர்பியேசி

:

தமிழ் பெயர் : மஞ்சேரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள், 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை :
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலை அலகு 12-46 X 3.2-10 செ.மீ. நீண்ட நீள்வட்டம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது மற்றும் டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு ரம்பபற்களுடையது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட சற்று உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-12 ஜோடிகள், மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் சாய்ந்த பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் சிறிய ஸ்பைக், இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), 3-அறைகளுடையது; 3 விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பொதுவாக உயரம் குறைவான மலைகளிலுள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் குறிப்பாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hooker, J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 41. 1850; Gamble, Fl. Madras 2: 1317. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 408. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 115. 1996.

Top of the Page