அஃபேனாமிக்சிஸ் பாலிஸ்டாக்கியா (Wall.) Parker - மீலியேசி

இணையான பெயர் : அக்லையா பாலிஸ்டாக்கியா Wall. & அமூரா ரோகிடுகா (Roxb.) Wt. & Arn.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிதமாக உயரமுடைய மரங்கள், பெரிய கிளைகளுடையவை.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை மெல்லியது, சாம்பல் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, புதிய சிறிய நுனிக்கிளைகள் லெப்பிடோட் செதில்களுடையவை, பிறகு அவை உதிர்ந்துவிடுகின்றன.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலைகள், ஒற்றைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலைகள், (இம்பேரிபின்னேட்) மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாகமைந்தவை, 50 (-90) செ.மீ. நீளமானது; இலைக்காம்பு 15 செ.மீ. நீளமானது, காம்பின் தளம் உப்பியது; கூட்டிலையின் மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) 30 செ.மீ. நீளமானது, பெரும்பாலும் லெப்பிடோட் செதில்களுடையது; சிற்றிலைகள் எதிராகமைந்தவை (சிறிய மரமாக இருக்கும் தருவாயில் மாற்றுஅடுக்கமானவை முதல் கிட்டதட்ட எதிராகமைந்தவை), 4-8 ஜோடிகளுடன் நுனியில் தனி சிற்றிலையுடையது, 7-18 (-22) X 3-6.5 செ.மீ., நீள்சதுரம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.4-1 செ.மீ. நீளமானது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது, கீழ்பரப்பில் தடித்தவை; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மெலிந்தவை அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி பேனிக்கிள்டு ரெசீம் வகை, மலர்கள் ஒர்பாலானவை மற்றும் இருபாலானவை கலந்தவைகள் (பாலிகேமஸ்).
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, 3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, வெளிறிய மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறமுடையது, 3-அறைகளுடையது.

வாழியல்வு :

அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1300 மீ. வரை உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Indian Forester 57: 486. 1931; Gamble, Fl. Madras 1: 181. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 88. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 231. 1996.

Top of the Page