அப்போடைட்ஸ் டிமிடியோட்டா Meyer ex Arn. - இக்காசினேசி

இணையான பெயர் : அப்போடைட்ஸ் பெட்டோமை Mast.; அப்போடைட்ஸ் பென்ந்தாமியானா Wt.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், சிறிய தாங்கு வேர்களுடையது (பட்ரஸ்டு), 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, பெரிய லெண்டிசெல் கொண்டது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1.5-2.5 செ.மீ. நீளமானது; இலை அலகு 6.5-10 X 2.5-5 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் சிறிய அதிக்கூரியது, சிலசமயங்களில் மொட்டையானது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், உரோமங்களற்றது, பெரும்பாலும், அலகின் அடிப்புறத்திலுள்ள மையநரம்பு உரோமங்களுடையது, கோரியேசியஸ், உலரும் போது கருமை நிறமடைகிறது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் கோரியேம்போஸ் சைம் வகை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 1.5 செ.மீ. நீளமானது சமமற்ற நீள்வட்ட வடிவானது, தட்டையானது; விதை ஒன்றுடையது, தலைகீழ் முட்டை வடிவம் தட்டையானது.

வாழியல்வு :

ஆங்காங்கே மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தோமலேசியா முதல் ஆப்பிரிக்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Hooker J. Bot. 3: 155. 1840; Wt. Ic. 1153; Gamble, Fl. Madras 1: 195. 1997 (re. ed).Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 93. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 104. 1996.

Top of the Page