அப்போலானியாஸ் அர்நாட்டை Nees - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, ப்ரவுன் நிறமானது, லெண்டிசெல்லேட் (பட்டைத்துளைகள்) உடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் “ஆப்ரவில் மாதிரி” முறையில் கிளைக்கும்; சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தவை, சப்வர்டிசில்லேட், கூட்டாக தண்டின் நுனியில் அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-18 X 1.7-3.8 செ.மீ., பொதுவாக குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது, சிலசமயங்களில் குறுகிய தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிது சிறிதாக குறுகிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு சிறிதளவு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்) மற்றும் குறைந்தளவு நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-14 ஜோடிகள், சிறிது சிறிதாக வளைந்து நுனி நோக்கியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் அல்லது கிட்டதட்ட நுனியில் அமைந்த ரெசீம்; மலர்காம்பு மெலிந்தது மற்றும் நுண்ணியது; மகரந்தபை இரண்டு அறைகளுடையது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), போன்றது, கோளவடிவானது, அல்லது முட்டை வடிவானது, கனி நிரந்தரமான ப்பீரியான்ந்த் இதழ்கள் கொண்டது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிதமான மற்றும் உயர்ந்த மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் பொதுவாக கடல்மட்டத்திலிருந்து 700-1800 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் பாலக்காடு - வயநாடு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Nees, Syst. Laurin. 670. 1836; Gamble, Fl. Madras 2: 1219. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 395. 2004.

Top of the Page