ஆர்டீசியா ராம்பாய்டியா Wt. - மிர்சினியெசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நீர்காரை

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் நிலத்திற்கு கிடைமட்டமானது; சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக செதில்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.4-0.8 செ.மீ. நீளமானது, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2.3-6 x 1.3-2.8 செ.மீ., சாய்சதுர வடிவானது (ராம்பாய்டு) அல்லது நீள்வட்ட-தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது தெளிவற்ற பிறை போன்ற பற்களுடையது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து காணப்படும், உரோமங்களற்றது, அலகின் மேற்பரப்பு மற்றும் கீழ்பரப்பில் ப்ரவுன் நிறமான சுரப்பிகளுடையது, சார்ட்டேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அம்பல்லேட் சைம் வகை; மலர்கள் பிங்க்-வெள்ளை நிறமானது; மஞ்சரிக்காம்பு 1-1.5 செ.மீ. நீளமானது; மலர்காம்பு 0.6-0.8 செ.மீ. நீளமானது, மெல்லியது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 0.6 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, சூலகத்தண்டு நிரந்தரமானது.

வாழியல்வு :

அதிகமானளவில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 1400 மற்றும் 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை, ஆனைமலை மற்றும் நீலகிரி.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 1213.1848; Gamble, Fl. Madras 2: 755. 1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 265. 2004.

Top of the Page