ஆர்டீசியா சொலொனெசியா Roxb. - மிர்சினியெசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: மனிபுதம், கோழிக்கோட்டைமலையாளப் பெயர்: ககஆன்ஜாரா, கொல்ராக்கு, கோழிமுண்டன், மூலொக்கா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு :
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது, தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-21.5 (34) x 4-7.5 (11.5) செ.மீ., நீள்வட்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது அலகின் நுனிப்பகுதி தெளிவற்ற பிறை போன்ற பற்களுடையது, உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்றது, கோரியேசியஸ், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-20 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அல்லது பக்கவாட்டில் காணப்படுபவை, அம்பல் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் பிங்க் நிறமானது; மஞ்சரிக்காம்பு 12 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 0.8 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, சிவப்பு நிறமானது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் மேற்கு சைனா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு, மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Roxb., Pl. Corom. t. 27. 1795; Gamble, Fl. Madras 2: 756. 1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 265. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 348. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 86. 1908; Almeida, Fl. Maharashtra 3a: 160. 1998.

Top of the Page