அட்லான்சியா ரெசிமொசா அட்லான்சியா ரெசிமொசா Wt. - ரூட்டேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காட்டு நாராகம், நைவெள்ள, குராங்காமலையாளப் பெயர்: காட்டுநாராகம், மலநாராகம்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் நீளமான முட்களுடையது; சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது, இணைந்தவை; இலை அலகு 4.5-9 X 2.5-5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி பள்ளங்களுடையது (ஈமார்ஜினேட்), அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உலரும் போது ஆலிவ் பச்சை நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-18 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, குட்டையானது சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.4 செ.மீ. நீளமானது; மகரந்தாள்கள் இணைந்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) கோள வடிவமானது, 1.9 செ.மீ. நீளமானது; விதைகள் 4.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மகாராஷ்ட்ரா சாகாயத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Bull. Soc. Bot. France 75: 714. 1928; Gamble, Fl. Madras 1: 159.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 78. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 187.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:199. 1996; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 216. 1996.

Top of the Page