ப்பிளிப்பாரிஸ்டொம்மா செர்ரேட்டம் (Densst.) Suresh - ரைசொபோரெசி

இணையான பெயர் : ரோட்ஸ்சிடியா செர்ரேட்டா Densst.; ப்பிளிப்பாரிஸ்டொம்மா கொரியம்போசம் Benth.; ப்பிளிப்பாரிஸ்டொம்மா மெம்பரனிபோலியா (Miq.) Ding Hou

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கருமரச்செடி, நிர்குருந்தா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பெரிய பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியவை மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்தவல்லது; இலைக்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்பருவத்தில் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 7.5- 16.5 X 4-7.4 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு பிறை போன்ற பற்களுடையது (பொரும்பாலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீளத்தில்), ஜவ்வு போன்றது அல்லது சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது அல்லது சிறிது அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-8 ஜோடிகள், சீராக வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம் வகை; மலர்கள் பாலிகேமோ-டையிசியஸ், வெள்ளை நிறமானது; அல்லி இதழ்கள் விளிம்புகளில் மெல்லிய பிளவுகளுடையது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), கோளவடிவானது, 0.7 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, பச்சை-கருப்பு நிறமானது; விதைகள் பத்ரி (ஏரில்) கொண்டது.

வாழியல்வு :

அரிதானது கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- தெற்கு மற்றும் மத்திய (வடக்கு மலபார் மற்றும் தெற்கு கனரா) சயாத்திரி.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (நாயர், 1997).

சான்று ஏடு :

Nicols. et. al., Interp. Hort. Malab.214. 1988; Gamble, Fl. Madras 1: 460. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 169. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 57. 1996.

Top of the Page