பொமேரியா (க்)ளோமுறுலிபெரா Miq. - அர்ட்டிக்கேசி

இணையான பெயர் : பொமேரியா மாலபாரிக்கா Wedd.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது , வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 9.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 8-16 X 3.5-6 செ.மீ., முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு பிறை போன்ற பற்களுடையது-ரம்ப பற்களுடையது, அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது தளத்திலே 3_நரம்புகளை உடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாக காணப்படுபவை.
கனி / விதை : சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்).

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி), குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Zoll., Syst. Veg. Ind. Archip. 101, 104. 1854; Gamble, Fl. Madras 3: 1387. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 431. 2004.

Top of the Page