கேலோபில்லம் ஆஸ்ட்ரோஇண்டிகம் Kosterm. ex Stevens - குளுசியேசி

இணையான பெயர் : கேலோபில்லம் டிராப்சிஃபோலியம் sensu Anders.

தமிழ் பெயர் : சேறுப்பின்னை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 30 மீ. வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் வெளிப்புறப்பட்டை வெளிறிய ப்ரவுன் முதல் மஞ்சள் நிறமானவை, நன்கு படகு போன்ற பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை சிவப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உலரும் போது கருத்த ப்ரவுன் நிறமடைகிறது.
சாறு : பால் தெளிவான வெளிறிய நிறமானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.3-0.8 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2.5-6(-8) X 1-4 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி பொதுவாக வட்டமானது அல்லது மழுங்கலானது, சிலசமயங்களில் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம், கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, மேற்பரப்பு பளபளப்பானது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பிற்கு சமமானது அல்லது சிறிது மேல் எழும்பியது, இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமானவை, இணையானவை (பேரலல்), குறுகிய கோணமுடையது மற்றும் தடித்த விளிம்பின் இறுதி வரை செல்பவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் வெள்ளை நிறமானவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள்.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), முட்டை வடிவானது, நுனி அலகுடையது, 3.5 செ.மீ. நீளமானது, ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, மிதமான மற்றும் மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. மற்றும் 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - மிக அதிகமாக அகஸ்த்திய மலைகளில் காணப்படுகின்றன மற்றும் மிக அரிதாக ஏலமலை முதல் நீலகிரியிலும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

J. Arn. Arb. 61: 250. 1980; Gamble, Fl. Madras 1: 76. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 39. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 202. 1996.

Top of the Page