கேராலியா ப்ரக்கியொட்டா (Lour.) Merrill - ரைசொபோரெசி

இணையான பெயர் : டைஆட்டமா ப்ரக்கியொட்டா Lour.; கேராலியா இண்டக்கிரிமா DC

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: ஆண்டிமிரம்மலையாளப் பெயர்: காராக்ந்தல், வல்லாபம், வாலெவம், வான்கானா, வாராங்குகன்னடப் பெயர்: ஆண்டிபுனர், ஆண்டமுரியா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : கிளைகள் பொரும்பாலும் நிலத்திற்கு கிடைமட்டமானவை; சிலசமயங்களில் சதைப்பற்றான உன்று வேர்கள் மரத்தின் நடுத்தண்டிலிருந்து தோன்றுகிறது; இளம்பருவத்தில் மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது, முதிரும் போது பெரிய லெண்டிசெல் உடையது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமான
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது, பெரிய பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியவை மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்தவல்லது; இலைக்காம்பு 0.3-0.5 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-10 (-12.6) X 4-6.5 செ.மீ. அகன்ற தலைகீழ் முட்டை வடிவானது அல்லது அகன்ற நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, உலரும் போது ப்ரவுன் நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைம் வகை; மலர்கள் காம்பற்றது, கிரீம் நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), சிவப்பு நிறமானது, 0.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கோளவடிவானது; ஒரு விதையுள்ள கனி, கிட்னி வடிவானது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Philipp. J. Sci. 15: 249.1919; Gamble, Fl. Madras 1: 459. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 170. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 59. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 476.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 2:244. 1998

Top of the Page