சியோநான்த்தஸ் மல-இலன்ஜி (Dennst.) P.S. Green - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : போர்செத்தியா மல-இலன்ஜி Dennst.; லினொசிரா மலபாரிக்கா Wall. ex G. Don; சியோநான்த்தஸ் மலபாரிக்கஸ் (Wall. ex G. Don) Bedd.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: சொர்கிலிமலையாளப் பெயர்: கல்எட்லா; மல இலன்ஜி; பொரும்பாள்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது, பளபளப்பானது, நன்கு மேல் எழும்பிய பெரிய லெண்டிசெல் உடையது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்ச் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, வெள்ளை.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-14.5 X 2.5-5 செ.மீ., நீள்வட்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிய அதிக்கூரியது அல்லது சிலசமயங்களில் வட்டமானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது சிறிது பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உலரும் போது ஆலிவ் பச்சை நிறமானது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியது, கிட்டதட்ட இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி குறைந்த மலர்களுடைய சைம் வகை அல்லது தொகுப்பாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மெல்லியது மஞ்சரிக்காம்பு; மலர்கள் காம்பற்றது, மஞ்சள்- வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்வட்ட வடிவானது, அல்லது முட்டை வடிவானது, 1.5 செ.மீ. நீளமானது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull. Bot. Surv. India 26. 124: 1984; Gamble, Fl. Madras 2: 794.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 275. 2004; Cook, Fl. Bombay 2: 117. 1908; Almeida, Fl. Maharashtra 3:181. 2001.

Top of the Page