சியோநான்த்தஸ் ராமிபுளோரஸ் Roxb. - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : லினொசிரா மேக்ரொபில்லா Wall.; லினொசிரா ராமிபுளோரா Roxb.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பொரும்சித்துடக்கி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, பெரிய பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது மற்றும் சிவப்பு கலந்தவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, முதிரும் போது குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 2-3.5 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7.5-14 X 3.5-5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது அல்லது நீள்வட்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது அல்லது சிலசமயங்களில் கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது சிறிது பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-14 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அல்லது மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள்; மலர்கள் மிகச்சிறிய காம்புடையது, வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்சதுர வடிவானது, 2 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது, உலரும் போது மேடு மற்றும் பள்ளங்களுடையது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக 800-1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Fl. Ind. 1: 106. 1820; Gamble, Fl. Madras 2: 795.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 275. 2004.

Top of the Page