சியோநான்த்தஸ் சைலானிக்கஸ் L. - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : லினொசிரா சைலானிக்கா (L.) Gamble

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உலரும் போது சிறிது கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4-7 x 1.5-3 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7 ஜோடிகள், கண்களுக்கு புலப்படாது அல்லது உலரும் போது தொளிவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை ரெசீம் வகை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்); ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

திரிந்த அல்லது பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800-1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Linnaeus, Sp. Pl. 8. 1753; Gamble, Fl. Madras 2: 794.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 276. 2004.

Top of the Page