சுக்ரேசியா டாபூளாரிஸ் A. Juss. - மீலியேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: அக்லை; மலைவேப்பு மலையாளப் பெயர்: அகில், சந்தனவேப்பு, சூவநாகில், கரடி, மலைவேப்புகன்னடப் பெயர்: கால்ஹாரிக்கே, காலாதி, காராடி, பாருலி, தால்மரா, கல்-ஹத்துரி, உருலி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிகப்பெரிய இலையுதிர் மரம் , முதல் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது மெல்லிய ஒழங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, சாம்பல் நிற மெண்மையான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிப்பின்னேட்), 12-50 செ.மீ. நீளமானது, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, பல்வினேட்; மத்தியகாம்பு 16 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.2-1 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலைகள் 10-24, மாற்றுஅடுக்கமானவை அல்லது கிட்டத்தட்ட எதிரடுக்கமானவை , (இளம்பருவத்தில் சிலசமயங்களில் 1 அல்லது 2 ஜோடிகளுடையது), 5-13 X 2.5-6.5 செ.மீ., தளத்திலுள்ள சிற்றிலைகள் சிறியவை, குறுகிய முட்டை வடிவானது முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி குறுகிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், கிளைத்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள் , சாம்பல் நிற மெண்மையான உரோமங்களுடையது; மலர்கள் கிரீம் நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), கோளவடிவானது, முதல் 4 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, 4-5 அறைகளுடையது, உரோமங்களற்றது; விதைகள் எண்ணற்றவை, தளத்தில் அகன்ற சிறகுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் மற்றும் இலையுதிர்காடுகளிலும் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோ-பர்மா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Mem. Mus. Hist. Nat. Paris 19: 251. t. 22. 1830; Gamble, Fl. Madras 1: 186.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 89. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 232. 1996; Almeida Fl. Maharashtra 1: 224. 1996; Cook, Fl. Bombay 1:216. 1903.

Top of the Page