சின்னமாமம் பெரோட்டிட்டை Meissn. - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, ப்ரவுன் நிறமானது, மணமற்றது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, அடர்த்தியாக நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கம் முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றது; இலைக்காம்பு 1-3.5 செ.மீ. உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 6-11 X 2.5-5.5 செ.மீ., அகன்ற நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி குட்டையான அதிக்கூரியது மற்றும் அகன்ற முனையுடையது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, குறுத்திலைகள் அடர்த்தியாக உரோமங்களுடையது, முதிர்ந்த இலைகள் உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு வெளிறிய பச்சை நிறமானது, கோரியேசியஸ்; 3 நரம்புகளை அலகின் தளத்தில் அல்லது தளத்திற்கு சற்று மேல் கொண்டது, பக்கநரம்புகள் இரண்டும் கிட்டதட்ட அலகின் நுனி வரை செல்பவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறுநரம்புகள் நுண்ணிய வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள், குறைந்த எண்ணிக்கையில் மலர்களுடையவை, நுண்ணிய உரோமங்களுடையவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது; கனியிலுள்ள ப்பீரியான்ந்த் கோப்பை போன்றது, அடர்த்தியாக மற்றும் மெண்மையான உரோமங்களுடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக மிதமான கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500-2400 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - ஆனைமலை மற்றும் நீலகிரி காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

DC., Prodr. 15: 504. 1864; Bull.Bot.Surv. India 25: 113. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1225. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004.

Top of the Page