சின்னமாமம் வாலைவரன்ஸ் Kosterm. - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கம் முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.5 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-11 X 2-4 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், மூன்று நரம்புகளை அலகின் தளத்திலே கொண்டது; பக்கநரம்புகள் இரண்டும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது, மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறு நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும். பேனிக்கிள்டு சைம், குறைந்த எண்ணிக்கையில் மலர்களுடையவை, உரோமங்களற்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, ஏபிக்குலேட்; கனியிலுள்ள ப்பீரியான்ந்த் கோப்பை ஆழமில்லாதது மற்றும் இதழ்களுடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. உயரமான வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அகஸ்த்திய மலை.

சான்று ஏடு :

Bull.Bot.Surv. India 25: 119. 1983.

Top of the Page