சையதோகேலிக்ஸ் சிலானிக்ஸ் Champ. ex J. Hk. & Thoms. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிதமான உயரமுடைய மரம், 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை லெண்டிசெல்லேட் (பட்டை துளைகள்) கொண்டது; உள்பட்டை கிரீம் நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் மற்றும் சிறிய நுனிக்கிளைகள் நிலத்தை நோக்கி இருக்கும் (தொங்கியவை).
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-1.1 செ.மீ, நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 13-25 X 4-7.5 செ.மீ., நீள்சதுரம்-ஈட்டி வடிவ இலை, அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டு - அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, சப்கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட மேலெழுந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தண்டின் நுனி அல்லது இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக அமைந்தவை, 1-3 கூட்டாக இருக்கும், வெளிறிய பச்சை நிறம்.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவம் அல்லது நீள்சதுரம், சராசரியாக 7 செ.மீ. நீளமானது; விதைகள் 8-10 வரிசையாக இருக்கும், தட்டையானது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரை உள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை (தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி) மற்றும் ஸ்ரீலங்கா.

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 127. 1855; Gamble, Fl. Madras 1: 13. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 16. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 41. 1996.

Top of the Page