സൈനോമെട്ര ട്രാവന്‍കോറിക്ക Bedd. - സിസാന്‍പിനിയേസി

Vernacular names : Malayalam: കൂരി.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 30 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന, വപ്രമൂലത്തോടുകൂടിയ, വന്‍ നിത്യഹരിത മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുള്ളതും, ഉരുതുമായ നേര്‍ത്ത, ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍, തിന്റെ ര്‌ ഭാഗത്ത്‌ മാത്രം അടുക്കിയരിക്കുന്ന പത്രവൃന്തതല്‌പം ഉള്ള ദ്വിപത്രക, ബഹുപത്രങ്ങള്‍, അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ എളുപ്പം കൊഴിഞ്ഞ്‌ വീഴുന്നതാണ്‌; മുഖ്യ അക്ഷത്തിന്‌ , 0.7 സെ.മി വരെ നീളം, ചാലോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; പത്രകഫലകത്തിന്‌ 4 സെ.മി മുതല്‍ 14സെ.മി വരെ നീളവും 1.5 സെ.മി മുതല്‍ 4.5 സെ.മി വരെ വീതിയും, അസമ, അരിവാള്‍ ആകാരമോ കുന്താകാരമോ ആണ്‌, മുനപ്പില്ലാത്തതോ അറ്റത്തൊരു കുനിപ്പോടുകൂടിയ വൃത്താകാരമോ ആയ അഗ്രത്തോടുകൂടിയ, സാവധാനം അവസാനിക്കുന്ന ചെറുവാലോട്‌ കൂടിയ പത്രാഗ്രം, പത്രാധാരം അസമമാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതം, കടലാസ്‌പോലെത്തേയോ ഉപചര്‍മ്മിലമോ ആയ പ്രകൃതം, അരോമിലം; മുകള്‍ഭാഗത്ത്‌ ഉയര്‍ന്ന്‌ നില്‍ക്കുന്ന മുഖ്യസിര; ഏതാണ്‌ 12 ജോഡി ദ്വതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : കക്ഷങ്ങളിലെ ചെറിയ റസീമുകളിലുാകുന്ന റോസ്‌ നിറം കലര്‍ന്ന വെളുത്ത പൂക്കള്‍
Fruit and Seed : കായ 3.2 സെ.മി വരെ നീളമുള്ളതും, അരോമിലവുമായ, മിനുസമാര്‍ന്ന പരന്ന പോഡുകളാണ്‌; ഒറ്റവിത്തുമാത്രം.

Ecology :

200 മീറ്ററിനും 700 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ താഴ്‌ന്നപ്രദേശങ്ങളില ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലെ അപൂര്‍വ്വ മേലാപ്പ്‌ മരം.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലെ അഗസ്‌ത്യ മലയിലും, വടക്കന്‍ മലബാറിലും പാലക്കാടന്‍ മലകള്‍ തൊട്ട്‌ മധ്യാസഹ്യാദ്രിയിലെ കൂര്‍ഗ്‌ മേഖലവരെയുള്ളിടങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി കാണപ്പെടുന്നു.

Status :

വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ളത്‌ (ഐ. യു. സി. എന്‍., 2000).

Literatures :

Beddome, Fl. Sylv. 316. 1872; Gamble, Fl. Madras 1: 413. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 154. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 389. 1996; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 171. 1990.

Top of the Page