சைனோமிட்ரா டிரவான்கோரிக்கா Bedd. - ஃபேபேசி-சிசல்பினிஆய்டியா

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : உயர்ந்த மரம், தாங்கு வேர் (பட்ரஸ்டு) உடையது, 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறு நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மெல்லியது, லெண்டிசெல்லேட்லேட்.
இலைகள் : கூட்டிலைகள், இருகூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்), பல்வினேட்; இலையடிச்செதில்கள் உதிரக்கூடியது; கூட்டிலைக்காம்பு 0.7 செ.மீ., வரை நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 4-14 X 1.5-4.5 செ.மீ., சமமற்றது, ஃபால்கேட் அல்லது ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி சிறிது சிறிதாக குறுகிய அதிக்கூரியது, அலகின் நுனி மழுங்கியது அல்லது நுனி சிறிய பள்ளம் (ரெட்யுஸ்) கொண்டது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ் அல்லது சப்கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ரோஸ் கலந்த வெள்ளை நிறமானது, சிறியது, இலைகோணத்தில் அமைந்த ரெசீம்ஸ்.
கனி / விதை : பாட் கனி (அவரைப்போன்றது), தட்டையானது, மிருதுவானது, உரோமங்களற்றது, 3.2 செ.மீ. வரை நீளமானது, 1-விதையுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 200 மீ. முதல் 700 மீ. வரை உயரம் உள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - தெற்கு சயாத்திரி பகுதியில் உள்ள அகஸ்த்திய மலையிலும், வடக்கு மலபார் மற்றும் மத்திய சயாத்திரி உள்ளடக்கிய பாலக்காடு மலை முதல் கூர்க் பகுதி வரை அரிதாக காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Beddome, Fl. Sylv. 316. 1872; Gamble, Fl. Madras 1: 413. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 154. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 389. 1996; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 171. 1990.

Top of the Page