டெண்றாக்நீடே சினுவெட்டா (Bl.) Chew - அர்ட்டிக்கேசி

இணையான பெயர் : அர்ட்டிக்கா சினுவெட்டா Bl.; லொப்பொர்சியா க்ரனுலேட்டா (Roxb.) Gaud.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: ஓட்டா-பில்வு, ஆனைச்சொரியன்.மலையாளப் பெயர்: ஆனாமயக்கி, ஆனாவணங்கி, ஆனையவிரட்டி, காட்டன்புலவு, சொரியனம்.ஆங்கிலப் பெயர்: எலபண்ட் பிவர் நெட்டில், டொவில் நெட்டில், மொவுஸ் நெட்டில்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம், 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெள்ளை நிறமானது, வழுவழுப்பானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அரிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சுரப்பி உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 2-6 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அரிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சுரப்பி உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 9.5-34 X 2-11.5 செ.மீ., குறுகிய தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது முதல் நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட்-ஆப்பு வடிவானது முதல் மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு கிட்டதட்ட முழுமையானது அல்லது சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், அரிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சுரப்பி உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-11 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி, தெங்கியவை, 20 செ.மீ. நீளமானது; மலர்கள் ஓர் பாலானவை, காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்).

வாழியல்வு :

நீரோடைகளின் அருகாமையில் மற்றும் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Chew, Gard. Bull. Singapore 21: 206. 1965; Gamble, Fl. Madras 3: 1373. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 431. 2004.

Top of the Page