டையோஸ்பைராஸ் பார்பரி Ramas. - எபனேசி

:

தமிழ் பெயர் : கருந்துவாரை, கரிந்தாலி

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கறுப்பு நிறமுடையது, மற்றும் நீள்வாக்கில் வெடிப்புகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : புதிய சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது மற்றும் முதிர்ந்த கிளைகள் உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.6-0.9 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 5-8 X 1.3-2.5 செ.மீ. நீள்வட்டம் முதல் ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது படிப்படியாக குறுகி வால் போன்று நீண்டது மற்றும் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள், தளப்பகுதியில் உள்ள நரம்புகள் நெருக்கமானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவான வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர் பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் காம்பற்ற சிறிய மஞ்சரி, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை மற்றும் பெரிய தடித்த மடிந்த இலைபோன்ற புல்லி இதழ்கள் உடையவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) உருண்டையானது, 4 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கருமையான உரோமங்களுடையது; விதைகள் 4, நீள்சதுரம் மற்றும் தட்டையானது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 முதல் 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - அகஸ்த்திய மலை உள்ள தெற்கு சாயாத்திரி பகுதியில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

J. Asiat. Soc. Bengal 10: 47.t. 34. 1914; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 50. 2005; Gamble, Fl. Madras 2: 774. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 269. 2004.

Top of the Page