டையோஸ்பைரஸ் க்ரமுனேட்டா Thw. - எபனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை மெலிதானது, பட்டையின் உட்பகுதி ஆரஞ்சு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.7-1.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-12 X 2.5-6 செ.மீ. பொதுவாக குறுகிய நீள்சதுரம் முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுரமுடையது, அலகின் நுனி மழுங்கி வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், கோரியேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது மற்றும் உலர்ந்த இலைகளில் தெளிவானது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் மூன்று கொண்ட இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம் மஞ்சரி; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது, 6 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, எபிகுலேட், உரோமங்களற்றது; கனியிலுள்ள புல்லி இதழ்கள் தட்டையானது, கட்டையானது மற்றும் வளைந்த நுனியுடையது; விதைகள் 6-8 காணப்படும்

வாழியல்வு :

அரிதான மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மிக அரிதாக- தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சான்று ஏடு :

Thwaites, Enum. Pl. Zey. 179. 1860; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 107. 2005; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 270. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 336. 1996.

Top of the Page