ഡയോസ്‌പൈറോസ്‌ ഫോളിയോസ Wall. ex A.DC. - എബണേസി

Vernacular names : Tamil: വെള്ളൈതുവരൈ, വെള്ളതൊവരൈMalayalam: കാട്ടുപനച്ചി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 12 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ശല്‌ക്കങ്ങളോടുകൂടിയ നരച്ച നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി, വെട്ട്‌പാടിന്‌ ചുവപ്പുനിറം.
Branches and Branchlets : അരോമിലവും, ഉരുണ്ടതുമായ, നേര്‍ത്ത ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി, തണ്ടിന്റ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയ വിധത്തിലാണ്‌; മുകളില്‍ ചാലോട്‌ കൂടിയ, അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.4 സെ.മീ മുതല്‍ 0.9 വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 4 സെ.മീ മുതല്‍ 12 സെ.മീ വരെ നീളവും 1 സെ.മീ മുതല്‍ 2.7 സെ.മീ വരെ വീതിയും, കുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം നിശിതമോ, മുനപ്പില്ലാത്ത ദീര്‍ഘാഗ്രാമോ ആണ്‌, പത്രാധാരം നിശിതംതൊട്ട്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതുവരെയാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ഉപചര്‍മ്മിലപ്രകൃതം, അരോമിലം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ പരന്നതാണ്‌, അഗ്രത്തോടടുത്ത്‌ ആരോഹണക്രമത്തിലുളളതും, ശാഖിതവുമായ ഏതാണ്ട്‌ 8 ജോഡി ദ്വീതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ വ്യക്തമായും ജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌; ആണ്‍പൂക്കള്‍, പൂങ്കുലത്തണ്ടോടുകൂടിയ, കക്ഷീയ സൈമുകളിലുണ്ടാകുന്നു; പെണ്‍പൂക്കള്‍ വലുതും, ഒറ്റക്ക്‌ കക്ഷങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : പത്രസമാനമായ, ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്ന വീര്‍ത്ത ബാഹ്യദളങ്ങളോട്‌ കൂടിയതും 2.5 സെ.മീ കുറുകേയുളളതുമായ കായ, 4 വിത്തുകളുളള ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

300 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ, വരണ്ട നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ മേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - തെക്കന്‍സഹ്യാദ്രിയില്‍ അഗസ്‌ത്യമലയുടെ ഭാഗത്തും പെരിയാര്‍മേഖലയിലും വരുഷനാട്‌ മേഖലയിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

DC. Prodr. 8. 234. 1844; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 107. 2005; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 271. 2004; Gamble, Fl. Madras 2: 774. 1997 (re. ed).

Top of the Page