டையோஸ்பைரஸ் காட்டன்சிஸ் Ramesh & Franceschi - எபனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறமுடையது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை அரக்கு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, புதிய கிளைகளில் உரோமங்களை கொண்டது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.3-1.1 செ.மீ. நீளமானது, வளையமானது. இலை அலகு 5.5-13.5 X 3-6 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் முட்டை வடிவம் - ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி குறுகி வால் போன்று நீண்டு மழுங்கிய நுனி, அலகின் தளம் கூரியது முதல் சிறிதளவு அட்டனுவேட், முதிர்ந்த இலைகள் கோரியேசியஸ், மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட மேலேழும்பியது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 3-6 ஜோடிகள், சிலவற்றில் தளப்பகுதி ஜோடி நரம்புகள் எதிரானவை மற்றும் குறுகிய கோணமுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிட்டதட்ட பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம், அரக்குநிற மென்உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது, உரோமங்களற்றது; 2.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதைகள் 1-4, ஆப்பு வடிவமுடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Blumea 38 (1): 131. 1993. Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 108. 2005.

Top of the Page