டையோஸ்பைரஸ் நீல்கரன்சிஸ் (Wt.) Kosterm. - எபனேசி

இணையான பெயர் : மாபா நீல்கரன்சிஸ் Wight ; டையோஸ்பைரஸ் ஃபெரையா (Willd.) Bakh. var. நீல்கரன்சிஸ்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறமுடையது; பட்டையின் உட்புறம் வெளிறிய அரக்கு நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5 செ.மீ. வரை நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ்; இலை அலகு 4.5-8.5 X 1.5-3.5 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்ட-ஈட்டி வடிவமுடையது, சார்ட்டேசியஸ், அலகின் நுனி கூரியது மற்றும் மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 11 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள், ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் தோன்றும் மற்றும் கிரீம் நிறமுடைய உரோமங்களுடைய இதழ்களை உடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) மற்றும் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் கொண்டது; 1-3 விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் குறைவாக மழை பெறும் (மழை மறைவு) பிரதேசமான தெற்கு சாயாத்திரி மற்றும் நீலகிரியின் கிழக்கு பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Sri Lanka J. Sci. Biol. Sci. 12 (2): 106. 1977; Gamble, Fl. Madras 2: 768. 1997 (re. ed).

Top of the Page