டையோஸ்பைரஸ் நீலகிரிக்கா Bedd. - எபனேசி

:

தமிழ் பெயர் : கரு

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியான பொன் நிறமான உரோமங்களுடையது; நுனி மற்றும் தண்டின் பக்கவாட்டிலும் காணப்படும் மொட்டு அடர்த்திய பொன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.6-1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், முதிர்ந்த காம்பு உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6.5-18 X 2-4.5 செ.மீ., பொதுவாக குறுகிய நீள்வட்டம் முதல் குறுகிய நீள்சதுரம், சிலவற்றில் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி மழுங்கிய முனை முதல் வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு, தளப்பகுதியில் சற்று மேல் நோக்கி வளைந்து காணப்படும், கோரியேசியஸ், இளம்இலைகளின் இருபரப்பிலும் பொன் நிறமான உரோமங்களுடையது, முதிர்ந்த இலைகள் உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பில் பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள், தெளிவற்றவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; மஞ்சள் கலந்த வெள்ளை நிறமுடையது; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது 2.5 செ.மீ. வரை குறுக்களவுடையது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் வளைந்த விளிம்பை கொண்டது; 8 விதைகளையுடையது, வழுவழுப்பானது.

வாழியல்வு :

குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800-1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - அதிகமாக தெற்கு சாயாத்திரி பகுதியில் உள்ள பெரியார் மற்றும் ஆனைமலைக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் காணப்படுகிறது மற்றும் அரிதாக மத்திய சாயாத்திரி பகுதியில் உள்ள பாலக்காடு மலை மற்றும் கூர்க் பகுதிகளில் கா

சான்று ஏடு :

Beddome, Ic. Pl. Ind. Or. 7: 27. t. 136. 1871; Gamble, Fl. Madras 2: 775. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 271. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 181. 2005.

Top of the Page