டையோஸ்பைரஸ் பேனிக்குலேட்டா Dalz. - எபனேசி

:

தமிழ் பெயர் : காரி, கருந்தூவாரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 16 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறமுடையது, வழுவழுப்பானது, உள்பட்டை ஆரஞ்சு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, கருமை நிறமான உரோமங்கள் சூழப்பட்டிருக்கும்.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-1.1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 9-27 X 3.5-8 செ.மீ., பொதுவாக குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் முதல் ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் வால் போன்று நீண்டு முனை மழுங்கியது அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ் மற்றும் கீழ்பரப்பில் சுரப்பிகள் போன்ற அமைப்பு (பங்க்டேட்) உடையது, இருபரப்பிலும் தெளிவான மற்றும் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் பேனிக்குலேட் சைம்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் தோன்றுபவை, அல்லது 2-5 மலர்கள் கொண்ட சைம்; புல்லி இதழ்கள் கருமை நிறமான உரோமங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), முட்டை வடிவமுடையது, பிஞ்சு பொன் நிறமான உரோமங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும், முதிர்ந்த கனி உரோமங்களற்றது; நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் வளரக்கூடியது, இலைபோன்றது மற்றும் மடிப்புகளுடையது, உட்புறம் கருமைநிற உரோமங்கள் கொண்டது; விதைகள் 4, வழுவழுப்

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படும்.

சான்று ஏடு :

Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 4: 109. 1852; Gamble, Fl. Madras 2: 775. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 272. 2004; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 189. 2005; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 340. 1996.

Top of the Page