ட்ரைபீட்டஸ் எலட்டா (Bedd.) Pax. & Hoffm. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : கெமிசைக்கிளியா எலட்டா Bedd.

தமிழ் பெயர் : கோண மரம், வீரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கற்ற வளையமானது; மரத்தின் பட்டை வெள்ளை கலந்த சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது,உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் முட்டை வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-13 X 3-6.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது மற்றும் சிறிது சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், பளபளப்பானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் பச்சை கலந்த வெள்ளை நிறமானவை, இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக அமைந்தவை; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, நீண்ட காம்புடையவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, 2.5 செ.மீ. நீளமானது; ஓர் விதையுடையது, ஏரில் கொண்டது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, பொதுவாக உயரம் குறைந்த மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 300-900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Engler, Pflanzenr. 81: 268. 1922; Gamble, Fl. Madras 2: 1300. 1993 (re. ed).

Top of the Page