ட்ரைபீட்டஸ் மலபாரிக்கா (Bedd.) Airy Shaw - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : சைக்ளோஸ்டிமான் மலபாரிக்கஸ் Bedd.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் கோட்டு-ஈட்டி வடிவானது, 0.6 செ.மீ. நீளமானது, ஓர் ஜோடியுடையது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 14-27 X 3-8.5 செ.மீ., நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி நீண்ட அல்லது குட்டையான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு பொதுவாக முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், அலகின் பின்புறத்தில் அடர்த்தியான ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடைய மையநரம்பு கொண்டது, அலகின் மேற்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் மேற்பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-10 ஜோடிகளுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, இலைக்கோணங்கள் அல்லது முதிர்ந்த தண்டின் பக்கவாட்டில் கொத்தாக காணப்படுபவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோளவடிவானது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது, காம்புடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், அதிகமாக உயரம் குறைந்த மலைகளிலும் (கடல் மட்டத்திலிருந்து 200-800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில்) சிலசமயங்களில் 1000 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அரிதானது (நாயர், 1997)

சான்று ஏடு :

Kew Bull. 23. 56. 1969; Gamble, Fl. Madras 2: 1302. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 415. 2004.

Top of the Page