ட்ரைபீட்டஸ் வைட்டியை (J. Hk.) Pax & Hoffm. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : கெமிசைக்கிளியா வைட்டியை J.Hk.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.2-0.6 செ.மீ., நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4-9 x 1.5-3.5 செ.மீ., நீள்வட்டமானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சிறிது சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, இலை உலரும் போது வெளிறிய பச்சை நிறம் முதல் ப்ரவுன் நிறமானது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்;; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஆண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக காணப்படுபவை; பெண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தனித்து காணப்படுபவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), முட்டை முதல் நீள்வட்ட வடிவானது,1.7-2 x 1.5 செ.மீ., வழுவழுப்பானது, உரோமங்களற்றது; 1-விதையுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900-1500 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - ஆனைமலை மற்றும் தெற்கு நீலகிரி மலைகள்.

சான்று ஏடு :

Engler, Pflanzenr. 81: 273. 1922; Gamble, Fl. Madras 2: 1300. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 416. 2004.

Top of the Page