எபிஃபெரைனஸ் மலோட்டிபார்மிஸ் (Mueller) Crozia - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : சிம்பைலியா மலோட்டிஃபார்மிஸ் Muell.-Arg

தமிழ் பெயர் : கரின்ஜிக்கடா

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, புதியகுறுத்து நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 0.7-5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், இருமுனைகளும் உப்பியவை; இலை அலகு 6.5-17.5 X 3.3-8.5 செ.மீ., பொதுவாக நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், இளம் பருவத்தில் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள், அலகின் பரப்பைவிட மேல் எழும்பியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஓரகம் கொண்டவை; மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் ரெசீம்; ஆண்மலர்கள் எண்ணற்றவை, கூட்டமாக காணப்படும் மற்றும் பெண்மலர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் மஞ்சரியின் தளத்தில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, சொரசொரப்பானது; விதைகள் 3, கோளவடிவானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. வரை காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

J. Arnold Arbor. 23: 53. 1942; Gamble, Fl. Madras 2: 1323. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 416. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 132. 1996.

Top of the Page