எரித்ரோஜைலம் அப்டியுசிபோலியம் (Wt.) Walp. - எரித்ரோஜைலேசி

இணையான பெயர் : செத்திய லான்சியோலேட்டா Wt. ரகம் அப்டியிசிபோலியம் Wt.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிகச்சிறிய மரங்கள், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பெரிய செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை சிவப்பானது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, தட்டையானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில்கள் ஒர் ஜோடி, 0.3 செ.மீ. நீளமானது, ஈட்டி வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.2-0.4 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ்; இலை அலகு 4-8 X 1.5-3 செ.மீ. நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கியது முதல் சற்று முனை மழுங்கிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசினாற் போல் சாம்பல் நிறமுடையது, சார்ட்டேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்; அல்லி இதழ்கள் மஞ்சள் முதல் வெள்ளை நிறமானது, மகரந்ததாள்கள் இதழ்களை விட நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதான கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறைந்தளவு மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல்மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் பொதுவாக தெற்கு சயாத்திரியின் குறைந்தளவு மழை பெறும் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull. Inst. Bot. Buitenzorg 22: 54. 1905; Gamble, Fl. Madras 1: 127. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 66. 2004.

Top of the Page