யுஜினியா கேல்காடன்சிஸ் Bedd. - மிர்ட்டேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற பெரிய செதில்களாக உதிருபவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சிறிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.8-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 3.5-7.5 (-10) X 1-3 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை-தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, சிலசமயங்களில் நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது அல்லது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், இளம்பருவத்தில் சிறிய உரோமங்களுடையது மற்றும் முதிரும் போது உரோமங்களற்றது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது, 6-10 ஜோடிகள்; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, ஒர் ஜோடிகள், இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, குட்டையான மஞ்சரிக்காம்பு; மலர்காம்பு 2.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது கோளவடிவானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை, உரோமங்களுடையது; விதைகள் 1-2.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக குறைந்தளவு மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகள், குறிப்பாக 300-600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை, சிலசமயங்களில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலையின் கிழக்கு பகுதி மற்றும் பெரியார் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Beddome, Ic. t. 273. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 484.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 174. 2004.

Top of the Page