இயோனிமஸ் கிரனுலேட்டஸ் Wall. ex Wt. & Arn. - செலஸ்ட்ரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம்
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை, அரிதாக மூன்று இலைகளை ஒர் கணுவில் உடையது; இலையடிச்செதில் மிகச் சிறியது; இலைக்காம்பு 0.3-0.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 3-7 X 1.4-3 செ.மீ., நீள்வட்டம் அல்லது சிறிது அகன்ற நீள்வட்டம், அலகின் நுனி மழுங்கியது முதல் மழுங்கியதுடன் அதிக்கூரியது மற்றும் சிறிய பள்ளம் (ரெட்யுஸ்) கொண்டது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு நுனிப்பகுதியில் இடைவெளி நிறைந்த ரம்பபற்கள் அல்லது பிறை போன்ற பற்கள் உடையது, சிலவற்றில் அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் சிறிது உயர்ந்து காணப்படும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மேற்பரப்பில் சிறிது தெளிவாகவும் மற்றும் அடிப்பரப்பில் தெளிவற்றும் காணப்படும்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : இலைக்கோணங்களில் அமைந்த சைம் மஞ்சரி 3-7 மலர்கள் கொண்டது, சிவப்பு நிறமான மலர்கள்.
கனி / விதை : கேப்சூல், தலைகீழ் இதய வடிவமானது, 5 விளிம்புகளையுடையது, சிவப்பு நிறமானது, 1-2 விதைகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் காணப்படும்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. முதல் 2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் நீலகிரி மலைகளில் காணப்படுகிறது

சான்று ஏடு :

Wight & Arnot, Prod. 161. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 203. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 96. 2004.

Top of the Page