பைக்கஸ் ஆம்புளிசிமா Smith - மோரேசி

இணையான பெயர் : பைக்கஸ் டிசிலா Roxb. ex Buch.-Ham.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: செலா, கொயாலிகன்னடப் பெயர்: பிலிபாசுரி, பிலிபாசாரி மரா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிதமான உயரமுடைய மரமாக, பொரும்பாலும் ஒட்டு செடியாக ஆரம்பிக்கின்றன, 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது தொங்கு வேர்களுடையவை.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பச்சை-சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானவை;
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது, இலையடிச்செதில் உதிர்ந்ததால் உண்டாகும் வட்டவடுக்களுடையது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் 2.5 செ.மீ. நீளமானது, ஈட்டி வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் வட்டவடுக்களை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1.5-5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-14 x 2.5-9 செ.மீ., அகன்ற முட்டை வடிவானது அல்லது முட்டை-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது அல்லது கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது-ஆப்பு வடிவானது அல்லது வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, தடித்தவை, காதுமடல் எலும்பு போன்றவை (கார்ட்டிலொசினஸ்), உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-10 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றவை, கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைகோனியம், ஒரகம் கொண்டவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, மிகச்சிறிய காம்புடையது, அழுத்தப்பட்ட கோள வடிவமானது; மலர்கள் ஓர் பாலானவை சைகோனியத்தின் உட்புறச்சுவற்றில் அமைந்தவை.
கனி / விதை : சைகோனியம் கனியும் போது சிவப்பு நிறமானது அல்லது பர்புள்; சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்) வழவழப்பானது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா மற்றும் மாலத்தீவு; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Rees, Cyclop. 14: n.1. 1810; Gamble, Fl. Madras 3: 1362.1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 438. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 114.1984; Cook, Fl. Bombay 2: 650. 1902; Almeida, Fl. Maharashtra 4b:362.2003.

Top of the Page