பைக்கஸ் காலொசா Willd. - மோரேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கைஆல்மலையாளப் பெயர்: காடாபுலவு, காடாபிலவு, கல்ஆலுகன்னடப் பெயர்: நீருவேட்ஏ, தாகாடூ கொலிமரா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், தாங்கு_வேர்களுடையவை (பட்ரஸ்டு), முதல் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் 3 செ.மீ. நீளமானது, ஈட்டி வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் வட்டவடுக்களை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 2-7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-20 (-30) X 5-11(-15) செ.மீ., (-50 X 23 செ.மீ. இளம்பருவத்தில்), நீள்வட்ட வடிவானது முதல் அகன்ற நீள்வட்ட வடிவானது, சிலசமயங்களில் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் மெட்டையானது அல்லது சிறிது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது அல்லது சிறிய இதய வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு உரோமங்களற்றது, கீழ்பரப்பு சொரசொரப்பானது மற்றும் சிறிது உரோமங்களுடையது, உலரும் போது சாம்பல்-பச்சை நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-15 ஜோடிகள், சிறிது அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும், ஒழுங்கற்றதாக ஒன்றொடுன்று விளிம்பில் (லுப்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைகோனியம், இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, தனித்தவை, கோளவடிவானது-தலைகீழ் முட்டை வடிவம், 3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, சொரசொரப்பானது; மஞ்சரிக்காம்பு முதல் 1.5 செ.மீ. நீளமானது; மலர்கள் ஓர் பாலானவை.
கனி / விதை : சைகோனியம், கனியும் போது பச்சை-மஞ்சள் நிறமானவை, 3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்) நீள்சதுர வடிவானது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில், சிலசமயங்களில் திரிந்த இரண்டாம் நிலை காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Mem. Acad. Roy. Soc. Hist. (Berlin) 102. 1798; Gamble, Fl. Madras 3: 1364.1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 438. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 115.1984; Cook, Fl. Bombay 2: 651. 1902; Almeida, Fl. Maharashtra 4b:365. 2003.

Top of the Page