பைக்கஸ் மைக்ரோகார்ப்பா L.f. - மோரேசி

இணையான பெயர் : பைக்கஸ் ரெட்யூசா L.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கல்இச்சிமலையாளப் பெயர்: ஈத்தி, ஈத்தியால், கல்ஈத்தி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிகப்பெரிய மரம் தொங்கு வேர்களுடையவை, பொரும்பாலும் ஒட்டு செடியாக ஆரம்பிக்கின்றன முதிரும் போது முதிரும் போது இவை வளர்ந்த மரத்தை கொன்று தனித்த மரமாகின்றன.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமான, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, குட்டையான கணுவிடைவுடையது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் 1.5 செ.மீ. நீளமானது, ஈட்டி வடிவானது, உரோமங்களற்றது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் வட்டவடுக்களை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.5-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2.5-11 ´1.5-6 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, நீள்வட்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிய அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது அல்லது கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; அலகின் தளத்திற்கு சற்று மேலே மூன்று நரம்புகளை உடையது, இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைகோனியம், காம்பற்றது, ஒர் ஜோடிகள், இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, கோளவடிவானது, 0.7 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, உரோமங்களற்றது; மலர்கள் ஓர் பாலானவை.
கனி / விதை : சைகோனியம், 1 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கோளவடிவானது, உரோமங்களற்றது, கனியும் போது மஞ்சள்-ப்ரவுன் நிறமான புள்ளிகளுடையது; சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்) வழவழப்பானது.

வாழியல்வு :

திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள், பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் மழை அதிகம் பெறும் இலையுதிர்காடுகளிலும் காணப்படும், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா முதல் பாசுபிக் தீவுகள்மற்றும் தென்சைனா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Suppl. Pl. 442. 1781; Gamble, Fl. Madras 3: 1362. 1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 440. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 118. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 647. 1902; Almeida, Fl. Maharashtra 4b: 369. 2003.

Top of the Page