காருகா புளோரிபண்டா Decne. (King ex Smith) Kalk - பர்சிரேசி

இணையான பெயர் : காருகா கேம்ளை King ex Smith

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை செதில்களாக உரியக்கூடியது, உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : கூட்டிலைகள், ஒற்றைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலைகள் (இம்பேரிபின்னேட்), 25 செ.மீ. வரை நீளமானது, மாற்றுஅடுக்கமானவை; சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 5 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலைகள் 10 ஜோடிகள் வரை இருக்கும், எதிராக அமைந்தவை, மற்றும் நுனியில் ஒரு சிற்றலை மட்டும் இருக்கும்; பக்கவாட்டிலுள்ள சிற்றிலைக்காம்பு 4 மி.மீ. நீளம் வரை இருக்கும், நுனி சிற்றிலைகாம்பு 2 செ.மீ. நீளம் வரை இருக்கும்; சிற்றிலையின் அலகு 11-15 X 4.5-5 செ.மீ., நீள்சதுரம் முதல் ஈட்டி வடிவானது, சார்ட்டேசியஸ், இலையின் கீழ்பரப்பு வெளிறிய நிறமானது, உரோமங்களற்றது, சிற்றிலையின் அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது; ஆப்பு வடிவானது, சிற்றிலையின் விளிம்பு ரம்பபற்களுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 15 ஜோடிகள் வரை இருக்கும்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள், 20 செ.மீ. வரை நீளமானது, மலர்காம்பு 5 செ.மீ. வரை நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), உருண்டையானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் 1.5 செ.மீ. நீளமானது; ஒவ்வொரு பைரினிலும் ஒரு விதை இருக்கும்.

வாழியல்வு :

கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. முதல் 1600 மீ. உயரம் வரையுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா முதல் மேற்கு சைனா வரை; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு சாயாத்திரி மற்றும் நீலகிரி பகுதியில் காணப்படும்.

சான்று ஏடு :

Blumea 7: 466. 1953; Gamble, Fl. Madras 1: 169. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 86. 2004.

Top of the Page