கோம்பியா செர்ரேட்டா (Gaertn.) Kanis - ஆக்னேசி

இணையான பெயர் : மீஸ்சியா செர்ரேட்டா Gaertn.; ஒராட்சியா அங்குஸ்டிபோலியாGilg.; கோம்பியா அங்குஸ்டிபோலியா Vahl.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: ராமான்சிமலையாளப் பெயர்: அனிபொரலெ, சாவாகாம்பு, சாவெட்டி, சாக்ட்டி, வாலார்மனி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்தவல்லது; இலைக்காம்பு 0.2-0.6 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-15 X 1.5-4.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றவை, விளிம்பு நரம்புடன் (இண்ட்ராமார்ஜினல்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் மற்றும் இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை சைம் வகை; மலர்கள் எண்ணற்றவை; மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), சதைப்பற்றானது, 5 அல்லது குறைந்த உள்ளோட்டுத்தசைகனிகள் (ட்ரூப்) கிண்ணத்தின் மேல் அமைந்தவை, பர்புள்; ஒரு உள்ளோட்டுத்தசைகனி ஒரு விதையுள்ளது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை மற்றும் திறந்த காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - ஆங்காங்கே தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Taxon 16: 422. 1967; Gamble, Fl. Madras 1: 167.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 85. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 187. 1984; Cook, Fl. Bombay 1: 197. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:217. 1996.

Top of the Page