கோணியோதலாமஸ் துவைட்சி J. Hk. &Thoms. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மிக நுண்ணிய குறைந்தளவு உரோமங்களுடையது (சப்கேளப்ரஸ்).
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.8-1 செ.மீ. நீளமானது, வளையமானது, இலைக்காம்பு தளப்பகுதியில் செவி வடிவானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-15 X 4-5.5 செ.மீ. நீளமானது, நீள்சதுர வடிவம் முதல் குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், சார்ட்டேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு பருமனானது, கீழ்பரப்பில் மேலெழும்பியது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மிகவும் மெலிதானது, அகன்ற வலைப்பின்னல்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை; மலர்காம்பு 1.5-2 செ.மீ., உரோமங்களற்றது.
கனி / விதை : கொத்தான ஒரு விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), காம்பற்றது அல்லது சிறிய காம்புடன் இருக்கும்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 800-1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை (அகஸ்த்திய மலை உள்ள தெற்கு சயாத்திரி ) மற்றும் ஸ்ரீலங்கா.

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 106. 1872; Gamble, Fl. Madras 1: 19. 1997 (re. ed); Mohanan and Sivadasan, Fl. Agasthymala 54. 2002; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004.

Top of the Page